REGULAMIN STRONY  INTERNETOWEJ   skipark.com.pl

 

I. Uwagi ogóle:

1. Domena skipark.com.pl jest serwisem internetowym,

którego właścicielem jest Marek Niedźwiecki zwanym dalej Administratorem

2. Każda osoba, która przystępuje do korzystania z niniejszego serwisu

Internetowego  tym samym przyjmuje do wiadomości i akceptuje warunki

niniejszego  regulaminu.

3. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany, wycofania, zawieszenia lub

przerwania  dowolnej funkcji lub właściwości serwisu w każdym czasie, bez

konieczności  wcześniejszego powiadamiania użytkowników.

4. Niniejszy regulamin dotyczy funkcjonowania strony skipark.com.pl

 

II. Odpowiedzialność właściciela:

1. Administrator nie odpowiada za zawartość żadnych witryn i stron internetowych

połączonych  z niniejszą stroną  za pomocą odsyłaczy (linków)

do  lub z niniejszych witryn.

2. Administrator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody

będące  rezultatem oparcia się na przedstawionych informacjach. Ryzyko z tytułu

użytkowania  niniejszej strony ponosi wyłącznie jego użytkownik.

3. W przypadku otrzymania uzasadnionych bądź uprawdopodobnionych, w ocenie

Administratora wiadomości, iż w serwisach znajdują się treści i materiały

naruszające prawo albo uzasadnione interesy lub dobra osobiste osób trzecich,

Administrator podejmie działania zmierzające do przywrócenia stanu zgodnego

z prawem, zasadami współżycia społecznego i dobrymi obyczajami.

4. Strona internetowa domeny skipark.com.pl nie jest zarejestrowanym tytułem

prasowym w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 stycznia 1984 r. Prawo

prasowe (Dz. U. Nr 5, poz. 24 ze zm.).

5. Administrator nie przyjmuje i nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek

szkody lub zainfekowanie wirusem oprogramowania komputerowego czy innego

mienia użytkownika, mogące wyniknąć z dostępu do niniejszych serwisów,

korzystania z nich lub przeglądania stron bądź z pobrania z tych witryn

jakichkolwiek materiałów.

 

III. Zawartość i nadzór

 

1. Celem serwisów jest propagowanie sportów górskich

2. Ocena możliwości zamieszczenia informacji na stronie internetowej skipark.com.pl należy do Administratora.

3. Administrator zastrzega sobie prawo do odmowy zamieszczenia informacji

na stronie, a także prawo częściowej zmiany lub

drobnej korekty publikowanych informacji .

4. Wszystkim uprawnionym do przekazywania informacji do publikacji przysługuje

prawo i obowiązek wglądu, korekty lub wycofania swojej informacji z bazy danych

strony.

5. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za politykę prywatności i ochronę

danych osobowych swoich partnerów. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących

polityki prywatności partnerów skipak.com.pl, należy odwiedzić stronę partnera

oraz zapoznać się dokładnie z daną polityką prywatności.

6. Administrator skipark.com.pl nie kontroluje ani nie ponosi odpowiedzialności za treści

pojawiające się na stronach swoich partnerów.

 

IV. Zastrzeżenia techniczne:

Ze względu na techniczne ograniczenia strony Administrator nie może gwarantować,

że informacje przesyłane za pomocą Internetu dotrą do użytkownika w formie

bezbłędnej, kompletnej i pełnej. Administrator nie może też zapewnić, że

przeglądanie strony  będzie odbywało się bez przerw, wad

technicznych oraz, że użytkownik uzyska dokładnie tę informację, której szukał.

 

VII. Prawa autorskie:

1. Zarówno układy treści zawarte na stronie, jak

i poszczególne jego części, takie jak materiały pisemne, zdjęcia, grafika i inne,

korzystają na ogólnych zasadach z ochrony udzielanej przez przepisy ustawy

z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity -

Dz.U. z 2006 r. nr 90, poz. 631 ze zm.). Każdy z użytkowników zobowiązany jest

do poszanowania praw autorskich pod rygorem odpowiedzialności cywilnoprawnej

oraz karnej wynikającej z przepisów tej ustawy.

2. Zawartość niniejszych serwisów może być przez użytkowników wykorzystywana

tylko w zakresie dozwolonego użytku osobistego. Wykorzystanie niniejszych

serwisów w całości bądź jakiejkolwiek części do innych celów, a w szczególności -

komercyjnych, w tym kopiowanie, publiczne odtwarzanie, lub udostępnianie

osobom trzecim w jakikolwiek inny sposób, może następować tylko pod warunkiem

uzyskania wyraźnego pisemnego zezwolenia ze strony Administratora i na

warunkach określonych przez niego. W celu uzyskania zgody

na wykorzystanie zawartości serwisów, należy się kontaktować pod adresem

- brokern@ns.onet.pl

3. Korzystanie z materiałów opublikowanych na stronie w celu

innym niż do użytku osobistego, a więc do kopiowania, powielania,

wykorzystywania w innych publikacjach w całości lub w części odbywa się

na ogólnych zasadach prawa  autorskiego.

VIII. Postanowienia końcowe:

1. Administrator zachowuje prawo do zmiany treści niniejszego regulaminu.

Wszelkie zmiany będą zamieszczane na stronie internetowej skipark.com.pl

i wchodzą w życie z dniem publikacji.